YÖNETİCİLİK SÖZLEŞMESİ

– YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ –

1.TARAFLAR:

İŞVEREN     : ………………………………………… Kat Malikleri Adına;  …………………………………………..

ADRESİ        :

YÖNETİCİ   : Kat malikleri adına seçilen yönetici;  Başkent Bina Yönetimi ve Danışmanlık  ( İrfan Tiryaki) Kısaca Başkent Bina Yönetimi olarak anılacaktır.

ADRESİ        : Altay Mh. Orhanbey Cd. 3/30 06820 – Etimesgut /ANKARA

V.D.                : Etimesgut VN: 845 019 6974

Tel                   : +90 312 280 59 39

2.SÖZLEŞME KONUSU:

……………  …………. Apartmanı ……/……/…… tarihli kat malikleri kurulu toplantısında yöneticinin dışardan seçilmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, dışından, ücret karşılığında KMK ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde …………………………. Apartmanı yöneticiliğini BAŞKENT BİNA YÖNETİMİ tarafından yapılması, bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

3.SÖZLEŞME TARİHİ VE SÜRESİ :

İşbu Yöneticilik Sözleşmesi … (…..) yıl olup  ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak üzere …………………..  ile …………………… tarihleri arasındaki yönetim dönemini kapsamaktadır. Bu sözleşme …/…/201.. tarihinde aşağıdaki şartlarla üç nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.

4.YÖNETİCİ HAKEDİŞ:

a) İşveren, Yöneticiye iş bu sözleşmede belirtilen görevi nedeniyle, her ay  %18 KDV Dahil – Hariç   ……………………₺ ücret ödeyecek olup bu bedel kesinleşmiş işletme projesi gereği kat maliklerinin ödeyeceği aidatlara dâhil etmek suretiyle Başkent Bina Yönetimi tarafından toplanan para içerisinden tahsil edilecektir.

b) Başkent Bina Yönetimi’nin yapacağı noter, posta masrafları Başkent Bina Yönetimi tarafından faturalandırılması durumunda ilave olarak alınacaktır.

c) Kapıcılık ve temizlik hizmetinin Başkent Bina Yönetimi Tarafından verilmesi durumunda işletme projesinde yapılan hesaplama üzerinden ayrıca faturalandırılacaktır.

 

5. YETKİLER:

Başkent Bina Yönetimi; bina adına Ankara Barosu avukatlarından birisine vekalet vermesi ve azletmesi, yasalarla belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, her türlü özel kamu, şahıs ve tüzel kişi nezdinde temsil etmesi, …………………………………………… bina adına Başkent Bina Yönetimi ticaret unvanlı Şirket ile sözleşme yapması ve sözleşmeyi karşılıklı olarak haklı gerekçeler sunarak feshetmesi, personel alıp çıkartması ve sözleşme yapması, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca ve münferit olarak; Bina adına tüm bankalar nezdinde hesap açma ve kapatması, açılı hesapları kullanabilmesi, internet bankacılığını kullanabilmesi için şifre alması ve internet bankacılığını kullanarak tüm işlemleri yapabilmesi için yetki verilmiştir. Bina ile ilgili yapılacak işler için yönetici firma yetkilisi ile birlikte kat malikleri adına ……………………………………… bina adına gerekli haller için kat maliklerinden pay oranları doğrultusunda para toplama yetkisi verilmiştir.

6. YÖNETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a) İşletme projesini hazırlayıp kat maliklerine ulaştırmak.

b) Yönetici, ……. apartmanı adına olan …….... bankasındaki …………………………… no.lu hesabı kullanabilecektir. Her ayın …………… günü içerisinde ödenmeyen aidatlarla ilgili olarak, ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapmaya yetkilidir. Gerek görürse ve sadece bu konu ile ilgili olmak üzere apartman yöneticisi olarak bir avukata vekâlet verebilir.  Aylık % 5 faizi ile birlikte ödenmeyen aidatlar için icra takibi yapabilir. Ancak bu konu ile ilgili avukatlık ücretlerini ve icra masraflarını, borcunu ödemeyen kat malikine yansıtılır.

c) Yönetici,……………. Apartmanı adına açılmış hesabı yönetmekle mesuldür. Bu konuda hesap yönetiminin sorumluluğu yöneticiye aittir. Yönetici gördüğü lüzum üzerine hesabı başka bir bankadan açabilme yetkisine sahiptir.

d) Apartmana ait gelen ortak yerlerin elektrik, su ve doğalgaz bedelinin bankaya verilecek otomatik ödeme talimatı ile ödenmesini sağlamak.

e) Yapılacak her türlü harcamanın belgeli olması hususuna itina göstermek.

f)  Yapılacak harcamalarla ilgili olarak apartman denetçisinin isteği halinde kendisine bilgi vermek, denetçinin gerekli gördüğü zamanlarda yapacağı her türlü denetimde apartmanla ilgili hesap ve kayıtları hazır bulundurmak.

g)  Denetçinin talep etmesi halinde en geç bir hafta içinde Kat Malikleri Kurulunu olağan üstü olarak toplantıya çağırmak.

h) Site/Apartman kapıcılarının maaşı, sigorta pirim ve bildirgesinin, aksatılmadan ödenmesi, ücret bordrolarının tanzimi ve imzalatılmasından sorumludur        

ı) Apartman görevlisinin/lerinin vazifelerini en iyi şekilde yapması için gerekli önlemleri almak ve bu konudaki aksaklıkları en kısa zamanda denetçiye bildirmek.

i) Yönetim döneminin hitamında vakit geçirmeden Kat Malikleri Kurulunu Olağan Toplantıyı yapmak üzere toplantıya çağırmak.

j) Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan diğer yükümlülükler.

7. DİĞER HUSUSLAR:

Başkent Bina Yönetimi, yöneticilik yapacağı dönem için yetkili olmak üzere, …/…/…… tarihli toplantıda alınan karar gereği; …. daire maliki ………………………………………. denetçi olarak görev yapacaktır. Taraflar sözleşme şartlarını yerine getirmemeleri halinde, ilgili mevzuat gereği karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh etme yetkileri bulunmaktadır. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme toplam 7 maddeden ibaret olup 2 asıl, 3 suret olarak tanzim edilerek …/…/…… tarihinde taraflarca okunarak kabul edilip imzalanmıştır.

 

Kat Malikleri Adına :                                                                        Başkent Bina Yönetimi: 

1
Altay Mh. Orhanbey Cd. Galeria AVM 3/30 Etimesgut /ANKARA
0 (312) 280 59 39
info@baskentyonetim.com
FacebookTwitterinstagram
© Başkent Yönetim / 2018 tüm hakları saklıdır.